PRODUCT _ TILE _ Mosa.


Colors

Product Information
No.Colors


Size100x100, 100x200, 150x150, 100x300, 150x300CountryNetherlands
Thickness
5.6T, 6.3T, 7T, 7.8TFinishedGlossy
Color
하단 이미지 참조
Application
Wall


* 위 제품은 재고 상품이 아닌 ORDER BASE 제품입니다.

* 컬러별로 생산 사이즈와 두께, 마감이 다를 수 있습니다.

* 자재 특성상 컬러와 마감, 사이즈가 미세하게 다를 수 있으니, 자세한 제품 문의는 쇼룸으로 부탁드립니다.

Product Color
6400
17970
17960
18910
20920
19930
20930
19950
20960
16850
17980
18950
17910
17930
19980
17920
18900
20940
16660
16880
16660
18960
19920
18930
20970
20910
19960
20980
16790
16900
18940
17900
17990
19970
18980
20990
18990
19940
15010
16910
17950
19900
19910
18970
20900
20950
19990